Variable tavler

Variable færdselstavler er et effektivt middel til at øge informationsniveauet, sikkerheden og trygheden i trafikken.
Udover en forbedret synlighed øges trafikanternes respekt for den aktuelle skiltning, idet den kun er aktiv, når der er behov for det. Det betyder, at de variable tavler især skal anvendes, hvor det er af vital betydning, at bilisterne ser og respekterer skiltningen – som f.eks. på skoleveje.

Variable færdselstavler

I princippet kan alle slags oplysninger om vind, vejr og trafikforhold videreformidles til trafikanterne gennem strategisk placerede variable informationstavler og variable færdselstavler. 

Eller sagt på en anden måde – når trafikken og vejr overvåges kontinuerligt med detektorer og spoler i vejbanen, med vejrstationer, radarer og kameraer m.v. – så overlades mindre til tilfældighederne.

På de mindre veje, byveje og landeveje er det især oplysninger om de lokale trafikforhold og især de kritiske steder, der ofte kendes på forhånd, som kan indgå i arbejdet med dynamisk skiltning.
Mulighederne er i ubegrænsede, men oplagte steder, hvor variable færdselstavler med fordel kan anvendes, er farlige vejkryds og kurver, fodgængerfelter, bymidte med gennemfartstrafik, samt ved sportspladser, institutioner og skoleveje.

Produktprogrammet omfatter advarselstavler, forbudstavler, påbudstavler, oplysningstavler, undertavler samt fartvisere, og kan leveres enten fuldgrafiske eller med fast defineret piktogram.

Derudover omfatter programmet af variable tavler bl.a. prismetavler, vognbanetavler og portaltavler i forskellige dimensioner.

ITS Teknik leverer variable tavler i flere designvarianter, fx vores egen Guideline serie.

Troværdighed er vigtig

Vejafmærkningen skal have en høj grad af troværdighed for, at trafikanterne i tilstrækkelig grad efterlever informationen.

Trafikantens adfærd styres ikke alene af den information, der gives her og nu. Trafikanten forsøger også at forstå, hvorfor fx hastighedsgrænsen nedsættes på en vejstrækning.

Derfor er det vigtigt, at en skiltet hastighedsgrænse fremstår som troværdig og er tilpasset trafiksituationen.

Skolesikringsanlæg

Formålet med skolesikring er at sikre trafikken ved skolerne på de tider af dagen, hvor der er krydsende skoletrafik.

Variable færdselstavler er et effektivt middel til at øge trafiksikkerheden og trygheden på skoleveje og til at reducere hastigheden i de perioder, hvor der er børn, som skal til og fra skole. De er effektive til at få hastigheden ned på den skiltede hastighed, og det er en god hjælp for skolepatruljen, som skal ud og stoppe trafikken.

De variable tavler er særligt anvendelige på skoleveje, hvor der ikke kan anvises andre foranstaltninger til nedsættelse af hastighederne. Skiltene indstilles for et år ad gangen med tænd/sluk tider, ferier og helligdage, og hvilken hastighed der skal skiltes med.

Kryds i åbent land

Kryds i åbent land øger trafiksikkerheden ved regulering af hastigheden på en overordnet vej, når der er trafikanter på vej til eller fra en mindre trafikeret sidevej.

Hastigheden reguleres ved opsætning af variable hastighedstavler, som aktiveres via detektorer på sidevejene.
Da tavlerne kun tændes, når der er trafik fra sidevejene, og dermed er tilpasset til den aktuelle situation, bliver budskabet oplevet som mere troværdigt end ved en permanent hastighedsregulering.

Systemet bliver primært anvendt i to tilfælde:

Til Kryds i åbent land tilbyder vi variable tavler med fast piktogram eller vores egen Guideline Flex tavle.
maj 14, 2024

Nyt innovativt signalanlæg hjælper Roskilde imod en bæredygtig fremtid

I Roskilde har man taget et stort skridt fremad inden for bæredygtighed samt sikker infrastruktur med indvielsen af Sjællands første 24 Volts signalanlæg. Dette avancerede...
august 16, 2022

Med ITS Teknik på cykel i Havana

Hos ITS Teknik har vi en ambition om at drive en forretning, hvor der også er plads til at fokusere på verdenen omkring os, og...
april 4, 2022

Godt samarbejde har sikret fremdriften

Hovedstadens Letbane er ikke alene historien om Danmarks største letbaneprojekt. Når letbanen, der forbinder Lyngby og Ishøj, efter planen åbner i 2025 vil der på...
marts 15, 2022

Færre uheld og bedre trafikflow med variable tavler

På Hillerødvej – forlængelsen af Hillerødmotorvejen – der snor sig mellem Hillerød og Helsinge, er der gennem årene sket uforholdsmæssigt mange uheld som følge af...