Variable tavler

Variable færdselstavler er et effektivt middel til at øge informationsniveauet, sikkerheden og trygheden i trafikken.
Udover en forbedret synlighed øges trafikanternes respekt for den aktuelle skiltning, idet den kun er aktiv, når der er behov for det. Det betyder, at de variable tavler især skal anvendes, hvor det er af vital betydning, at bilisterne ser og respekterer skiltningen – som f.eks. på skoleveje.

Variable færdselstavler

I princippet kan alle slags oplysninger om vind, vejr og trafikforhold videreformidles til trafikanterne gennem strategisk placerede variable informationstavler og variable færdselstavler. 

Eller sagt på en anden måde – når trafikken og vejr overvåges kontinuerligt med detektorer og spoler i vejbanen, med vejrstationer, radarer og kameraer m.v. – så overlades mindre til tilfældighederne.

På de mindre veje, byveje og landeveje er det især oplysninger om de lokale trafikforhold og især de kritiske steder, der ofte kendes på forhånd, som kan indgå i arbejdet med dynamisk skiltning.
Mulighederne er i ubegrænsede, men oplagte steder, hvor variable færdselstavler med fordel kan anvendes, er farlige vejkryds og kurver, fodgængerfelter, bymidte med gennemfartstrafik, samt ved sportspladser, institutioner og skoleveje.

Produktprogrammet omfatter advarselstavler, forbudstavler, påbudstavler, oplysningstavler, undertavler samt fartvisere, og kan leveres enten fuldgrafiske eller med fast defineret piktogram.

Derudover omfatter programmet af variable tavler bl.a. prismetavler, vognbanetavler og portaltavler i forskellige dimensioner.

ITS Teknik leverer variable tavler i flere designvarianter, fx vores eget Guideline serie.

Troværdighed er vigtig

Vejafmærkningen skal have en høj grad af troværdighed for, at trafikanterne i tilstrækkelig grad efterlever informationen.

Trafikantens adfærd styres ikke alene af den information, der gives her og nu. Trafikanten forsøger også at forstå, hvorfor fx hastighedsgrænsen nedsættes på en vejstrækning.

Derfor er det vigtigt, at en skiltet hastighedsgrænse fremstår som troværdig og tilpasset trafiksituationen. ​

Skolesikringsanlæg

Formålet med skolesikring er at sikre trafikken ved skolerne på de tider af dagen, hvor der er krydsende skoletrafik.

Variable færdselstavler er et effektivt middel til at øge trafiksikkerheden og trygheden på skoleveje og til at reducere hastigheden i de perioder, hvor der er børn, der skal til og fra skole. De er effektive til at få hastigheden ned på den skiltede hastighed, og det er en god hjælp for skolepatruljen, som skal ud og stoppe trafikken.

De variable tavler er særligt anvendelige på skoleveje, hvor der ikke kan anvises andre foranstaltninger til nedsættelse af hastighederne. Skiltene indstilles for et år ad gangen med tænd/sluk tider, ferier og helligdage, og hvilken hastighed der skal skiltes med.

Kryds i åbent land

Kryds i åbent land øger trafiksikkerheden ved regulering af hastigheden på en overordnet vej, når der er trafikanter på vej til eller fra en mindre trafikeret sidevej.

Hastigheden reguleres ved opsætning af variable hastighedstavler, som aktiveres via detektorer på sidevejene.
Da tavlerne kun tændes, når der er trafik fra sidevejene, og dermed er tilpasset til den aktuelle situation, bliver budskabet oplevet som mere troværdigt end ved en permanent hastighedsregulering.

Systemet bliver primært anvendt i to tilfælde:

Til Kryds i åbent land tilbyder vi variable tavler med fast piktogram eller vores egen Guideline Flex tavle.
marts 15, 2022

Færre uheld og bedre trafikflow med variable tavler

På Hillerødvej – forlængelsen af Hillerødmotorvejen – der snor sig mellem Hillerød og Helsinge, er der gennem årene sket uforholdsmæssigt mange uheld som følge af...
maj 21, 2021

Fuldgrafiske P-tavler i Nyborg viser vej til ledig parkering

Nyborg Kommunes fuldgrafiske P-tavler viser vej til ledige P-pladser. Men de kommer også til at fungere som informationstavler, når Nyborg i 2022 bliver et af...
maj 11, 2021

Hos ITS Teknik har seniorer lyst til at fortsætte arbejdslivet

ITS Tekniks medarbejdere er dybt optagede af deres arbejdsopgaver. Desuden oplever seniorerne en ånd i virksomheden, som giver dem lyst til at følge med i...
marts 26, 2021

Stjerner, bananer og jyske replikker skal forbedre trafiksikkerheden

ITS Teknik har været en del af et innovativt projekt i Thy, der skal få bilisterne til at sænke farten. De to kunstnere Ejdrup &...